Privacybeleid Manege de Gagel Maarssen - Manege de Gagel

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacybeleid Manege de Gagel Maarssen

Informatie

AVG verklaring
Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Manege de Gagel het AVG-programma geheel of
gedeeltelijk heeft doorlopen. Manege de Gagel verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de
openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te
maken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Manege de Gagel heeft doorlopen om te
voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de
wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter
verduidelijking van de situatie.
Manege de Gagel begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens
moeten controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Manege de
Gagel kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten
aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Manege de Gagel zijn te vinden op de volgende
pagina('s) van deze verklaring.
Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 22-10-2019,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

2.1 Inventarisatie persoonsgegevens.
Geef hieronder aan welke persoonsgegevens binnen de organisatie gebruikt worden.
Andere gewone persoonsgegevens:
Aantekeningen bijzondere persoonsgegevens:
Gewone persoonsgegevens
 Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 Titels
 Adres
 Postcode
 Plaats
 Provincie
 Land
 Woonplaats
 Telefoonnummer
 Faxnummer
 E-mailadres
 Website
 Geslacht
 Geboortedatum
 Geboorteplaats
 Overlijdensdatum
 Burgerlijke staat
 LinkedIn
 Facebook
 Twitter
 Werkzaam bij organisatie
 Bankrekeningnummer
 Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord)
 Voertuig kentekenplaat
 Salarisgegevens Salarisgegevens worden niet
gezien als bijzondere gegevens.
Bijzondere persoonsgegevens
 Etnische afkomst
 Politieke opvattingen of voorkeur
 Religieuze opvatting of overtuiging
 Lidmaatschap van een vakbond
 Genetische of biometrische gegevens met het oog
op unieke identificatie
 Gegevens over gezondheid
 Gegevens over seksuele geaardheid
 Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen of
daarmee verband houdende
veiligheidsmaatregelen
 Kopie identiteitsbewijs/paspoort, zonder
voorlegger gekopieerd
 BSN-nummer Organisaties buiten de overheid
mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk
is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor werkgevers,
zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en
zorgverzekeraars. Ook in het onderwijs en
kinderopvang wordt het BSN gebruikt.

3.1 Inventarisatie doelbinding.
Welke persoonsgegevens verwerk je, met welk doel en heb je ze daar ook voor gekregen? Dat noemen we
‘doelbinding’. Het is belangrijk dat je persoonsgegevens alleen verwerkt (dus opslaat en gebruikt) voor de
doeleinden waarvoor je deze hebt verkregen.
Voor de inventarisatie van de vormen van doelbinding binnen de onderneming hebben wij onderstaand schema
gemaakt. Voor doelbindingen die veel voorkomen, hebben wij het schema al ingevuld en die kun je dus zo
aanvinken. Komen er binnen je onderneming nog andere doelbindingen voor, dan kun je deze in de open vorm
noteren bij 3.3.
Grondslag: Grondslag is een reden op basis waarvan je de persoonsgegevens mag verwerken. Een reden kan
zijn een verkregen toestemming (b.v. het krijgen van een visitekaartje of een inschrijving voor een nieuwsbrief).
Een reden kan ook zijn dat je deze persoonsgegevens nodig hebt voor het uitvoeren van een overeenkomst (b.v.
een koopcontract of een lidmaatschapsovereenkomst).
LET OP: Het is verstandig zo min mogelijk persoonsgegevens te hanteren. Vraag dus alleen de gegevens die je
echt nodig hebt voor het goed functioneren van je organisatie.
(N = Naam, A = Adres, W = Woonplaats, T = Telefoon, E = e-mailadres)
 Klant of leverancier
Persoonsgegevens: NAWTE.
Grondslag: Opdracht of contract.
Verwerkingen: Administratie, bevestiging, uitlevering.
Verwerkt door: Afdeling administratie, afdeling sales en afdeling inkoop.
Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
We laten van een nieuwe klant een les overeenkomst (opgesteld door de FNRS) invullen en ondertekenen. Deze
ingevulde overeenkomst mailen we naar de KNHS door, dan krijgt de klant een ruiterpaspoort. Als een klant stopt
met rijden, vernietigen wij de les overeenkomst.
De facturen van een leverancier opslaan we in een map in ons e-mail-programma en we mailen ook de facturen
aan onze accountant door.
 Klant en BSN
Organisaties buiten de overheid mogen het BSN (burger-servicenummer) alleen gebruiken als dat volgens de wet
is toegestaan. Anders mag het niet! Het is toegestaan voor bijvoorbeeld werkgevers, zorgverleners, zoals
huisartsen en apotheken en ook voor zorgverzekeraars. Ook in het onderwijs wordt het BSN gebruikt. Hier heet
het ook wel onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer. Organisaties kunnen niet onder het verbod
uitkomen door mensen toestemming te vragen voor het gebruik van hun BSN!
Persoonsgegevens: NAWTE + BSN.
Grondslag: Overeenkomst met handtekening op papier.
Verwerkingen: Interactie met de overheid in het belang van (en met toestemming van) de klant.
Verwerkt door: Afdeling administratie.
Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 VvE-leden en -gebruikers
Het bestuur van de VvE dient op grond van het reglement ex artikel 5:112 BW een register bij te houden van
eigenaars en een register van gebruikers. In dit register zijn persoonsgegevens opgenomen.
Persoonsgegevens: NAWTE + bankgegevens + kentekengegevens.
Grondslag: Akte van splitsing en het reglement ex artikel 5:112 BW.
Verwerkingen: Beheeractiviteiten van de VvE in de breedste zin van het woord in het belang van( en met
toestemming van) de (gezamenlijke) eigenaars.
Verwerkt door: Bestuur en beheerder.
Bewaartermijn: Gedurende lidmaatschap of gebruik en 12 maanden daarna en voorts alleen in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Aanmelden voor nieuwsbrief
Persoonsgegevens: Naam en e-mailadres.
Grondslag: Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website).
Verwerkingen: Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven.
Verwerkt door: Afdeling communicatie.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
Met een nieuwsbrief willen we klanten, die zich hiervoor inschrijven, op de hoogte houden, van bv.b.
lestijdwijzigingen in de vakantie etc.
 Prospect, stakeholder-/lobbycontacten en geïnteresseerde
Persoonsgegevens: NAWTE.
Grondslag: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn.
Verwerkingen: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten.
Verwerkt door: Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Stakeholder-/lobbycontacten met politieke voorkeur
Persoonsgegevens: NAWTE + politieke voorkeur.
Grondslag: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn.
Verwerkingen: Persoonlijke contacten en nieuwsvoorziening.
Verwerkt door: Afdeling communicatie, directie.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Medewerkers
Persoonsgegevens: NAWTE + geboortedatum, kopie ID en bankgegevens.
Grondslag: Arbeidsovereenkomst.
Verwerkingen: Salariëring.
Verwerkt door: HRM-afdeling.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men een contract heeft.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Medewerkersfoto’s op de website
Persoonsgegevens: Naam + foto.
Grondslag: Aanvullende personeelsovereenkomst.
Verwerkingen: Medewerkersfoto’s op website.
Verwerkt door: Administratie, afdeling communicatie.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men een contract heeft.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Vrijwilligers
Persoonsgegevens: NAWTE.
Grondslag: Vrijwilligersovereenkomst.
Verwerkingen: Informatieverstrekking.
Verwerkt door: Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men een contract heeft.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
We hebben op onze website van sommige vrijwilligers een door hun aangeleverde verslag en foto's, dus met hun
toestemming. Als een vrijwilliger stopt met werken halen wij het verslag en foto's van de website.
 Direct marketing (alleen bellen of papier)
Persoonsgegevens: NAWTE.
Grondslag: Geen overeenkomst nodig.
Verwerkingen: Toesturen van (of bellen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten.
Verwerkt door: Afdeling marketing/communicatie.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar
diensten/producten.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.)
Persoonsgegevens: NAWTE.
Grondslag: Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een
nieuwsbrief.
Verwerkingen: Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie en/of
producten/diensten.
Verwerkt door: Afdeling marketing/communicatie.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar
diensten/producten.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
3.3 Beschrijving van extra doelbinding.
Als je meer persoonsgegevens, verwerkingen en/of overeenkomsten hebt dan bij 3.1 beschreven, voeg deze dan
hieronder toe. Voeg de extra beschrijving over doelen en doelbinding hieronder toe zodat we die kunnen opnemen
in de AVG-verklaring.
4.1 Privacy policy vindbaar, verwijzing in documenten.
De privacy policy van de organisatie moet voor iedereen waarvan je persoonsgegevens verwerkt vindbaar zijn.
Het eenvoudigste is om deze op de website van de organisatie te zetten en op elke pagina (onderaan) een link
hier naartoe te leggen.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Wij als organisatie hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op onze website.
 Wij als organisatie hebben onze privacy policy niet vindbaar gemaakt op onze website.
In alle overeenkomsten (documenten waarin persoonsgegevens gevraagd worden) moet een verwijzing staan
naar de privacy policy.
 Wij als organisatie verwijzen in al onze documenten (contract, overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.)
waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de organisatie.
 Wij als organisatie verwijzen in documenten (contract, overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin
persoonsgegevens staan niet naar onze privacy policy op de website van de organisatie.
5.1 Werken met verwerkersovereenkomst.
Als organisatie mag je persoonsgegevens niet doorgeven aan een andere partij welke ten behoeve van jou
persoonsgegevens verwerkt zonder een verwerkersovereenkomst. In een verwerkersovereenkomst spreek je af
wat de ander met de gegevens mag doen én ook vooral wat niet.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we
geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden
waarvoor we ze hebben gekregen.
 Wij als organisatie verklaren dat wij ook persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we
geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
 Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
6.1 Toegangsbeveiliging.
Om zeker te weten dat alleen geautoriseerde personen de persoonsgegevens kunnen inzien en bewerken,
moeten deze altijd beveiligd zijn met een wachtwoord en als het kan ook met een gebruikersnaam. Zo kun je een
Excel-bestand beveiligen met een wachtwoord en een PC voorzien van een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Zorg er dus voor dat je altijd minimaal één keer een wachtwoord moet weten voordat je de persoonsgegevens van
jouw organisatie kunt inzien of bewerken.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.
 Wij als organisatie hebben persoonsgegevens niet altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.
 Wij als organisatie hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen
toegangsbeveiliging.
7.1 Software en antivirussoftware up-to-date.
Om systemen zo veilig mogelijk te laten zijn, moet je ze up-to-date houden. Dit doe je door het aanzetten van het
automatisch ophalen en installeren van updates van de software. Zorg ook voor goede antivirussoftware. Zorg
ervoor dat alle software ingesteld is op het automatisch ophalen en uitvoeren van updates. Maak goede afspraken
met al je softwareleveranciers.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met
beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om
automatisch updates op te halen en te installeren.
 Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens niet alleen opgeslagen op computers/servers met
beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om
automatisch updates op te halen en te installeren.
 Wij als organisatie hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen
software updates.
8.1 Opslaan alleen binnen de EU.
Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Dat komt omdat alle EU-lidstaten moeten voldoen
aan de AVG. Als je persoonsgegevens verwerkt buiten de EU, bijvoorbeeld door deze te laten verwerken door een
partij buiten de EU of er een passend beschermingsniveau bestaat voor dat land , bijvoorbeeld door een
adequaatheidbesluit van de Europese Commissie. Je moet ook weten en kunnen aantonen dat er passende of
geschikte waarborgen zijn, en hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen worden
geraadpleegd.
De wetgever is dus extra streng als je persoonsgegevens wilt verwerken/opslaan buiten de EU. Als je dat toch zou
willen, dan moet er heel veel geregeld worden bovenop de normale AVG-verplichtingen. Dus check of je
dienstverlener (drukker, verspreider, enz.) de toevertrouwde persoonsgegevens binnen de EU opslaat.
Het is dus het makkelijkste om persoonsgegevens alleen te verwerken binnen de EU, dit raden wij daarom ook
sterk aan.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die
gevestigd zijn buiten de EU.
 Wij als organisatie verklaren dat wij ook persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die
gevestigd zijn buiten de EU.
9.1 Data back-up.
Om de persoonsgegevens te beschermen tegen het verlies of diefstal moet je back-ups maken. Het is
noodzakelijk om dat regelmatig te doen. Zorg ervoor dat deze back-up veilig wordt opgeborgen.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Wij als organisatie hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
 Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens niet beveiligd met een back-up.
 Wij als organisatie hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen backup.
10.1 Geautoriseerde medewerkers.
Via autorisatie regel je wie binnen de organisatie welke persoonsgegevens mag verwerken.
Beschrijf hieronder kort hoe jullie de autorisatie geregeld hebben:
Onderstaande vragen zijn alleen ter bewustwording en hoeven niet precies ingevuld te worden!
Wij als organisatie hebben personen geautoriseerd om de persoonsgegevens van de organisatie in te zien en te
verwerken indien dit nodig in voor de uitoefening van hun functie.
Wij als organisatie hebben van personen de persoonsgegevens geregistreerd.
 In onze organisatie hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de
organisatie.
 In onze organisatie hebben ook niet geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de
organisatie.
11.1 Vernietigen persoonsgegevens.
Geef hieronder aan dat je organisatie alle persoonsgegevens vernietigt door bijvoorbeeld een regel te wissen in
Excel en/of het versnipperen van een aanmeldingsformulier als er geen overeenkomst meer is.
Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan voor verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt. Dus: na beëindiging van een overeenkomst worden de persoonsgegevens van die persoon
vernietigd.
Wijs aan wie verantwoordelijk is voor het vernietigen van persoonsgegevens of de controle op de vernietiging.
NB: Verscheuren en weggooien is onvoldoende. Schaf daarom een versnipperaar aan.
Let op: In de financiële administratie mogen (of eigenlijk: moeten!) deze persoonsgegevens nog wel blijven staan,
want daar geldt een (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Wij als organisatie verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond
waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
 Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond
waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
12.1 Toestemming voor direct marketing en bij minderjarigheid.
Bij direct marketing.
De wetgever maakt onderscheid tussen gewone direct marketing (bellen en post sturen) of digitale marketing (via
e-mail, fax, Facebook, LinkedIn of sms). Doordat gewone direct marketing een organisatie geld kost zal dat altijd
beperkt blijven. Juist digitale marketing is nagenoeg gratis en kan daardoor heel veel toegepast worden met alle
gevolgen van dien.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
Bij minderjarigheid (jonger dan 16 jaar).
Als je persoonsgegevens online verwerkt van personen jonger dan 16 jaar via bijvoorbeeld een app, online game,
webwinkel of via sociale media, dan moet je daarvoor altijd schriftelijk een toestemming hebben van de ouder,
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Geef hieronder aan dat je organisatie dat ook altijd zo doet.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Wij als organisatie vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct
marketing.
 Wij als organisatie vragen vooraf geen toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct
marketing.
 Wij als organisatie maken geen gebruik van digitale direct marketing.
 Wij als organisatie verklaren dat wij alleen online persoonsgegevens van minderjarigen verwerken
bijvoorbeeld een app, online game, webwinkel of via sociale media als daarvoor schriftelijke toestemming is
gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 Wij als organisatie verklaren dat wij persoonsgegevens van minderjarigen online verwerken bijvoorbeeld een
app, online game, webwinkel of via sociale media zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven
door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens van minderjarigen online verwerken
bijvoorbeeld een app, online game, webwinkel of via sociale media.
13.1 Papieren documenten en beveiliging.
Als persoonsgegevens ook vastliggen op papier (denk aan contracten), dan moeten die papieren met
persoonsgegevens achter slot en grendel zijn opgeslagen. Praktisch: bewaar dus alle papieren met
persoonsgegevens in een kast die je steeds op slot doet. Alleen personen die voor hun werk voor de organisatie
daarvoor toestemming hebben, mogen in die kast komen.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Wij als organisatie hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter
slot en grendel.
 Wij als organisatie hebben niet alle papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen
achter slot en grendel.
 Wij als organisatie hebben geen papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan.
14.1 Datalekken.
Iedereen in de organisatie moet op de hoogte zijn wat een een datalek is en wat je eraan moet doen. Geef aan
wat voor jullie van toepassing is:
Beschrijf hieronder kort hoe jullie met datalekken omgaan:
 Binnen onze organisatie is iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is bekend waar dit intern
gemeld moet worden zodat wij als organisatie adequaat het datalek kunnen afhandelen en documenteren.
 Binnen onze organisatie is niet iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is niet bekend waar dit
intern gemeld moet worden zodat wij als organisatie adequaat het datalek kunnen afhandelen en
documenteren.
15.1 Medewerkers geïnstrueerd
Wij hebben onze medewerkers als volgt geïnstrueerd:
Hieronder is ruimte om te beschrijven hoe jullie de medewerkers geïnstrueerd hebben:
 Alle medewerkers hebben de video van de Stichting AVG bekeken.
 We hebben het onderwerp privacy bescherming in alle afdelingsoverleggen besproken.
 We hebben uitlegposters opgehangen.
 We hebben alle medewerkers een brief gestuurd met uitleg en instructie.
 We hebben met alle medewerkers een workshop over privacy bescherming gevolgd.
 We hebben een nieuwsbrief voor alle medewerkers waarin we regelmatig aandacht besteden aan privacy
bescherming.
 Onze directeur/voorzitter heeft alle medewerkers opgeroepen extra aandacht te besteden aan privacy
bescherming.
16.3 Afronding.
Naam organisatie: Manege de Gagel
Plaats: Maarssen
Datum: 22-10-2019
De AVG-verklaring is een automatische samenvatting van alle vragen en antwoorden in het stappenplan. De AVGverklaring
is geen juridisch document maar een verklaring waarin je zelf verklaart dat je alle inspanningen hebt
gepleegd om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen. Wij zien in de praktijk dat
sommige gebruikers de AVG-verklaring regelmatig opvragen en gebruiken als een todolijst.
Je kunt de AVG-verklaring zo vaak opvragen als je wilt.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu Mijn titel pagina-inhoud